เอกบาง น. โคลงนิราศหริภุญชัย : การวิเคราะห์คุณค่าโคลงนิราศหริภุญชัย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยนิราศ. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 11, n. 1, p. 266–279, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/257779. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.