รักงาม ณ. บทบาทของทุนจีนในการขยายความสัมพันธ์แบบทุนนิยมในระบบเกษตรกรรมของประเทศลาว: กรณีศึกษาสวนกล้วยขนาดใหญ่. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 11, n. 1, p. 88–103, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/257834. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.