ลีลาลัย เ. การขูดรีดแอบแฝงในระบบเกษตรพันธสัญญา. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 11, n. 1, p. 104–122, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/257836. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.