จาดตานิม ช. . การพัฒนารูปแบบศักยภาพนักบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมในยุคความปกติใหม่ (New Normal). วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 11, n. 1, p. 123–138, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/257963. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.