จิรกิจนิมิตร ณ. . บทบาทพระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 11, n. 1, p. 195–213, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/258152. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.