วงษ์กมลเศรษฐ์ โ. . .; โชติวงษ์ ช. . .; อัตวินิจตระการ ป. . การพัฒนารูปแบบศักยภาพผู้บริหารหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 11, n. 2, p. 1–15, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/258221. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.