วารีวะนิช ป. .; โชติวงษ์ ช. .; อัตวินิจตระการ ป. . รูปแบบการพัฒนาศักยภาพกำลังคนเพื่อการเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในยุคดิจิทัล. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 11, n. 2, p. 16–31, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/258548. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.