ธรรมสอน ก.; พระครูวรวรรณวิฑูรย์. พระพุทธศาสนากับวิชาชีพข้าราชการพลเรือน. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 11, n. 2, p. 53–65, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/258633. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.