ณ พิกุล ศ.; พระครูวรวรรณวิฑูรย์. การเสริมสร้างพุทธจริยธรรมสำหรับนักการเมือง. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 11, n. 2, p. 155–165, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/258702. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.