สุขะการผดุง ช. .; โชติวงษ์ ช. .; อัตวินิจตระการ ป. . . การพัฒนารูปแบบศักยภาพผู้บริหารอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 11, n. 2, p. 32–52, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/258734. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.