ก๋องแก้ว พ.; บุญอิ่ม ด. . .; ศรีปรัชยานนท์ ส. . การศึกษาหลักปฏิบัติไตรสิกขาตามแนวทางโอวาทของพระสารีบุตร. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 11, n. 2, p. 66–79, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/259090. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.