เขื่อนคำแสน พ.; จรโณ พ. ศึกษาวิเคราะห์วัตถุทานในพระพุทธศาสนาเถรวาท: . วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 11, n. 2, p. 80–93, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/259149. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.