จนฺทสาโร(จันทร์จาง) พ. .; อิสฺสรภาณี พ. ศึกษาการนุ่งห่มในพระพุทธศาสนาเถรวาท. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 11, n. 2, p. 94–104, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/259325. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.