ภัทรนาวิก ภ. . . การศึกษาผลการจ้างงานของมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ตามมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 11, n. 2, p. 105–124, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/259332. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.