เภาเจริญ พ. . เคป๊อบ แฟนด้อม และการเคลื่อนไหวทางการเมือง: . วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 11, n. 2, p. 125–138, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/259555. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.