ไชยชาติ พ. . .; ต้าวคำ ณ. . .; อุทาพันธ์ . ภ. . .; พุดชู . ส. . .; ผาเจริญ ว. . มหาตมะ คานธี : การเคลื่อนไหวเรียกร้องต่อสู้แบบสัตยาเคราะห์. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 11, n. 2, p. 166–180, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/259679. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.