กำแพงแก้ว ช.; ศรีภา ก. . . การเข้าสู่การกระทำผิดซ้ำเกี่ยวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษาศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 11, n. 2, p. 139–154, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/259860. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.