ทับทิมสี ภ.; ศรีภา ก. . ศึกษาพฤติกรรมการรังแกกันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งใน จ.ปทุมธานี . วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 11, n. 3, p. 1–17, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/260871. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.