เวชประสิทธิ์ ธ.; วัฒนบุตร บ. .; หมื่นเทพ ว. .; อัจฉริยประภา ส. . . แนวทางการพัฒนาทีมงานประกันชีวิต : กรณีศึกษาบริษัท XXX. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 11, n. 3, p. 18–26, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/260912. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.