ฮิลเลียรีย์ ส. ส. .; บุญยโพ เ. . .; จิตวัฒนากร ต. . . คุณภาพชีวิตและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 11, n. 3, p. 27–37, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/260952. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.