จองเซ ศ.; ดวงแก้ว ร. . .; พ่วงสมจิตร์ ช. . . ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในสถานศึกษาเขตพื้นที่สูง อำเภอเวียงแหง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 11, n. 3, p. 38–52, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/260973. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.