ศรีแก้ว พ.; ชายป่า ก. . .; จติกุล ศ. . . การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ โดย ADDIE MODEL . วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 11, n. 3, p. 53–64, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/261137. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.