ศรีสุข ณ. .; พระครูสิริธรรมบัณฑิต; วัฒนบุตร บ. .; รุจจนพันธุ์ บ. . การจัดการพิพิธภัณฑ์วัดและชุมชนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของชุมชนในล้านนา. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 11, n. 3, p. 74–83, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/261247. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.