ศรีสุข ณ. .; เพิ่มขึ้น จ. .; ฟองจันตา พ. .; อัจฉริยประภา ส. .; ไชยบุรี ฤ. . การพัฒนาพิพิธภัณฑ์วัดและชุมชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของชุมชนในล้านนา. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 11, n. 3, p. 65–73, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/261248. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.