จิรภัคพงค์ ช. .; พระครูปริยัติวรากร; พระศักดิธัช แสงธง; สมจิต ขอนวงค์. การสร้างเครือข่าย กลไกการตลาดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของชุมชนสัมมาชีพในจังหวัดแพร่. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 11, n. 3, p. 84–101, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/261491. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.