จันเรือน จ.; นามบุญเรือง ส. .; ลี้จากภัย ท. .; โสภากุล ร. . ความเชื่อเรื่องบุญ-บาปที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 11, n. 3, p. 120–132, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/261885. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.