บำบัด ถ. .; ชัยปะละ อ. .; เกียรติบุตร ร. . เครือข่ายชุมชนจันจว้ากับการจัดการทุนทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา วัดป่าหมากหน่อ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 11, n. 3, p. 195–208, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/261911. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.