พระครูโสภณกิตติบัณฑิต; แก้วทันคำ ค. . การเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาวิถีพุทธแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่: . วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 11, n. 3, p. 133–146, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/262291. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.