บุญนัด ม. . แนวโน้มระบบประชาธิปไตยในสังคมไทย. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 11, n. 3, p. 209–223, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/262298. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.