ปวนปันวงศ์ ว. แนวคิดอารยสถาปัตย์: นโยบายและแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 11, n. 3, p. 162–180, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/262483. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.