วงค์วัน ห.; วงค์วัน ว. .; พรนิมิตร จ. . . ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการระดับสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดลำปาง. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 12, n. 1, p. 1–13, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/262974. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.