เกษจ้อย ส.; ทะสา พ. .; ไร่สงวน พ. .; ศรีภา ป. .; อบปิ่น ว. . ขวัญและกำลังใจในการศึกษาของนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 12, n. 1, p. 52–67, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/263546. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.