ศรีสัมพันธ์ ส. . .; ผ่องไพบูลย์ ฐ. . .; วังพรม ป. . .; พลสวัสดิ์ ม. . .; รวยสว่างบุญ ส. . .; เกษแก้ว พ. .; มหาพล เ. . . ประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 12, n. 1, p. 144–158, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/263560. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.