มาลัยศรี เ. . .; พงศ์สุภากุล อ. . .; สุธีดวงสมร จ. . .; ศิริรัตนพรรณ์ พ. . .; มะโหฬาร ว. .; ตั้งสีฟ้า ด. . .; จารุจินดา บ. . . การนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชุมชนบ้านหัวอ่าว หมู่ที่ 5 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 12, n. 1, p. 14–27, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/263561. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.