สุขหมื่น ช. . .; ราญสระน้อย ท. .; ปูรานิธี ฉ. .; วณิชธนานันต์ ฉ. .; รุจิธำรงกุล ว. .; ลักขณาภิชนชัช ท. .; เบียดนอก ช. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 12, n. 1, p. 28–40, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/263562. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.