เอกธวัชกุล เ. . .; จันทนดิษฐ์ ช. .; คุ้มสุวรรณ์ ป. .; พิพัฒน์พรไพศาล ร. .; นาคแกมแก้ว ช. .; วีระวัฒน์ ว. . แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 12, n. 1, p. 41–51, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/263563. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.