โนวิชัย น. . .; สีทอง ป. . . การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความสามารถการเขียนเรื่องตามจินตนาการโดยใช้แผนภาพโครงเรื่องร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับสำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 12, n. 1, p. 68–82, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/263755. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.