สวนแก้ว จ. . .; กัลยาณมิตร ร. .; ลักขณาภิชนชัช ท. .; ศิรืรัตนพรรณ์ พ. .; ใจสม พ. .; ฉิมคล้าย น. .; ศิริภัทรโสภณ ศ. . คุณลักษณะผู้นำท้องถิ่นที่ประชาชนคาดหวังในจังหวัดอุทัยธานี . วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 12, n. 1, p. 159–176, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/263811. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.