ฟองคำ เ. .; สํวโร พ. . การเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาวิถีพุทธในการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 12, n. 1, p. 83–94, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/264364. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.