อิศรางกูร ณ อยุธยา อ. .; ปิณฑะแพทย์ ส. .; บุณยโสภณ ธ. . การพัฒนารูปแบบศักยภาพของหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เพื่อคุณภาพการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 12, n. 1, p. 95–112, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/264439. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.