ขยันหา ม. .; ปิณฑะแพทย์ ส. .; วิเศษศรี ว. การพัฒนารูปแบบการบริหารการให้บริการในธุรกิจที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัย. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 12, n. 1, p. 113–129, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/264440. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.