พุทฺธสาวโก พ.; วงศ์จำปา พ. .; วิเศษ ส.; โปธาฤทธิ์ น. . องค์ความรู้ด้านการเมืองกับกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดพะเยา. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 12, n. 1, p. 130–143, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/264484. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.