วรกิตติ พ. . .; คิดอ่าน ธ. บทบาทของพระราชธรรมาลังการกับการพัฒนาสังคมตามหลักสัปปุริสธรรม ๗. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 12, n. 1, p. 209–218, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/264774. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.