กัลยา ศ. .; จันทร์จิรา นันตา. ความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 12, n. 1, p. 193–208, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/264854. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.