พลาพล ณ. .; บุณยโสภณ ธ.; ปิณฑะแพทย์ ส. . การพัฒนารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้เกษียณอายุงาน ในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 12, n. 2, p. 1–16, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/265314. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.