เทียนสว่างชัย ศ.; น้อยเจริญ น. . แม่: ภาพสะท้อนความเป็นแม่ ที่สื่อผ่านภาษาและมโนทัศน์ของคนไทย. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 12, n. 2, p. 17–30, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/265429. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.