จันเรือน จ. ความพึงพอใจของลูกค้าเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสาของชุมชนบ้านโทกหัวดง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 12, n. 2, p. 31–45, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/265678. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.