สุระรินทร์ พ.; ไชยเหมวงศ์ ธ. .; พระครูวรวรรณวิฑูรย์; อธิจิตฺโต พ. . ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดความสมดุลของเหลาจื้อ. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 12, n. 2, p. 250–262, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/265812. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.