วงศ์ษา ก. .; หมื่นแจ่ม ส. . การศึกษาสภาพการดำเนินงานห้องสมุดสู่มาตรฐานของโรงเรียนดอนชัยวิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 12, n. 2, p. 46–58, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/265828. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.