ชาวบ้านเกาะ น. .; ปิณฑะแพทย์ ส. .; เชียรชนะ ช. . รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 12, n. 2, p. 87–102, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/265829. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.